Kamis, 12 Juni 2008

KUATKEUN AQIDAH TANJEURKEUN SYAREAT

KH ASEP A. MAOSHUL AFFANDY

Aya dua rupa perbedaan dina Islam :
1. Perbedaan 'Aqidah
2. Perbedaan cara ibadah

PENJELASAN :

Peryogi diuningakeun bahwa secara global dina Islam teh aya dua perbedaan :
Kahiji, Perbedaan 'Aqidah anu bakal ngakibatken dua perbedaan di Akherat, nyaeta jadi ahli Sawarga salawasna sarta moal kaluar deui tina Sawarga, aya deui anu ngakibatkeun bakal ngajadi ahli naraka salawasna tur moal kaluar deui tina naraka samisal kapercayaan ka Alloh marengkeun percaya ka lian Alloh (Musyrik) atawa salah ngaNabi boh sama sakali henteu ngaNabi ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. atawa marengkeun ngaNabi ka lian Nabi Muhammad SAW. samisal ka Mirza Gulam Ahmad jeung lianna atawa oge teu percaya kana Al-Quran atawa kana Al-Hadits jeung rea-rea deui sajaba ti eta.
Kadua, Perbedaan dina cara ibadah anu sok disebut Khilafiyyah samisal perbedaan Qunut jeung teu Qunut dina Sholat Subuh, perbedaan ngucapkeun Niyat (Usholli...) dina samemeh Sholat jeung sajabana.
Perbedaan anu ieu mah henteu ngakibatkeun bedana pangbalikan di Akherat, sadayana oge jadi ahli Sawarga, ngan pedah pikeun anu pernah ngalakonan ma’shiyat sarta teu meunang hampura ti Alloh SWT. eta mah samemeh asup ka Sawarga teh disiksa heula dina naraka. Lila jeung sakeudeungna dina naraka eta saukuran gede atawa leutik dosa dirina, ngan kabeh oge ari siksa mah teu aya anu teu nyeuri.Ku hal sakitu kuatkeun 'Aqidah, tanjeurkeun Syare’at di diri pribadi, dulur-dulur jeung babaturan salembur, ka beh dituna babaturan sanagara.

Tidak ada komentar: